Zalecenia redakcyjne

Zasady przygotowywania tekstów do druku – dla uczestników paneli naukowych

Prosimy o napisanie tekstu o następującym charakterze:

Objętość tekstu: 10-12 stron
Format: Microsoft® Word 97-2003 (.doc) lub Microsoft® Word 2007 (.docx)
Czcionka podstawowa: Times New Roman CE (12 p)
Interlinia: 1,5 ; wyjustowanie
Marginesy: 2, 5 cm

Układ tekstu:

– autor, stopień naukowy, afiliacja, ORCID (12 p)

– tytuł (w języku polskim i angielskim) – pogrubiony (14 p)

– słowa klucze (5) w języku polskim i angielskim (10 p)

– streszczenie w języku polskim i angielskim (10 p)

– podział tekstu (wstęp, rozdziały, podsumowanie)

– przypisy tradycyjne u dołu strony zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem

– bibliografia (10p)

Tabele, wykresy, fotografie:

– tytuły tabel nad obiektem (12 p)

– tytuły wykresów, rysunków i fotografii pod obiektem (10 p)

– rysunki w postaci grafiki rastrowej (BMP, JPG, TIFF) powinny być wykonane w rozdzielczości minimum 600 dpi, a fotografie kontrastowe i ostre; preferowana jest grafika wektorowa

Bibliografia – alfabetyczny wykaz literatury wg wzoru:

Nazwisko I., Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok wydania, numer.

Hołda J., Found footage film. Wybrane zagadnienia prawne, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 4.

Nazwisko I., Tytuł monografii, miejsce i data wydania.

Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2005.

Nazwisko I., Tytuł rozdziału w pracy zbiorowej, [w:] Tytuł pracy zbiorowej, pod red. I. Nazwisko, miejsce i rok wydania.

Grzegorczykowa R., Puzynina J., Problemy ogólne słowotwórstwa, [w:] Gramatyka Współczesnego Języka Polskiego. Morfologia, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla, Warszawa 1998.

Przypisy wg wzoru:

– I. Nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” 2012 (45), s. 11-13.
– I. Nazwisko, Tytuł monografii, Kraków 2012, s. 345-346.
– I. Nazwisko, Tytuł rozdziału w pracy zbiorowej, [w:] Tytuł pracy zbiorowej, pod red. I. Nazwisko, Kraków 2012, s. 124.
– I. Nazwisko, Tytuł artykułu, źródło WWW, data dostępu: 12.01.2016 r.

Zasady przygotowywania tekstów do druku – dla studentów/doktorantów

http://www.ejournals.eu/Progress/menu/742/