Obszary tematyczne

Problematyka konferencji dotyczy różnorodnych zjawisk medioznawczych, które sytuują się w następujących obszarach.

Media a rynek

„(R)ewolucja” mediów społecznościowych a procesy rynkowe. Media a popularyzacja wiedzy. Media publiczne i prywatne – uwarunkowania i perspektywy. CSR w działalności przedsiębiorstw. Public relations i reklama w dobie pandemii. Mechanizmy tworzenia i zarządzania wizerunkiem organizacji i osób. Strategie komunikacyjne w kryzysie. Personalizacja w działaniach reklamowych – mechanizmy, narzędzia i sposoby komunikacji. Greenwashing, Leanwashing – praktyki rynkowe, a oczekiwania konsumentów. Marka nie jedno ma imię – różne strategie i oblicza pojęcia.

Media a kultura i społeczeństwo

Zmiana sposobów komunikacji społecznej w mediach – nowe narzędzia i technologie. Współczesne negatywne zjawiska w mediach – fake news, infodemia, denializm, postprawda. Kultura w Sieci – przemiany modelu uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Współczesny kryzys komunikacyjny w organizacjach (państwo, biznes, kościół) – medialny rezonans. Media jako narzędzie edukacji – popularyzacja wiedzy. Od społeczeństwa obywatelskiego do społecznego buntu – media/dziennikarstwo wobec współczesnych przemian społecznych. Dziennikarstwo a współczesne problemy społeczeństw demokratycznych. Media społecznościowe a społeczeństwo demokratyczne. Pandemia a media. Rola influencerów a współczesne przemiany społeczne. Rola mediów społecznościowych we współczesnej polityce. Przemiany polityczne a rola prasy (w tym: podziemnej). Media w kampaniach politycznych. Media jako narzędzia polityki społecznej. Ideologizacja mediów. Media tajne konspiracyjne i podziemne. Udział mediów w przemianach politycznych. Media jako element reżimów autorytarnych i totalitarnych.

Język mediów – wczoraj i dziś

Obraz jako środek przekazu medialnego i reklamowego. Słowo a obraz: współdziałanie słowa i obrazu w prasie, telewizji, internecie i reklamie. Zmiana relacji między słowem a obrazem: od prasy tradycyjnej do Internetu. Multimodalność mediów a zmiana metod i narzędzi ich badania. Właściwe i niewłaściwe posługiwanie się słowem i obrazem w mediach: zagadnienia etyczne, perswazja i manipulacja.

Obraz jako medium kultury i komunikacji

Funkcjonowanie współczesnych mediów obrazowych w obszarze działań związanych z ich autorskim i medialnym wykorzystaniem. Nowatorskie formy komunikowania się, multifunkcyjność w przekazie medialnym. Percepcja wzrokowa i słuchowa, dźwięk w obrazie, fotokasty. Metafora wizualna oraz multimodalna w wymiarze perswazyjnym i komunikacyjnym. Obraz jako obiekt antropologiczny, kulturowy, religijny. Kreacja z zakresu sztuki fotomedialnej, środki wyrazu w przekazie wizualnym. Kulturowe kryteria oceny wartości obrazu.

Przedstawione obszary tematyczne i problemy są propozycjami, które mogą ulec poszerzeniu na skutek pojawienia się interesujących tematów.