O konferencji

Zagadnienia z kręgu komunikacji medialnej od lat są przedmiotem zainteresowań naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Inne spojrzenie na media prezentują ekonomiści, a odmienne – prasoznawcy, socjologowie, psycholodzy, językoznawcy, historycy, kulturoznawcy czy eksperci z zakresu komunikacji społecznej. 

Te interdyscyplinarne badania nad postrzeganiem komunikacji publicznej są niezwykle potrzebne w dobie coraz intensywniejszych relacji mediów z podmiotami rynkowymi oraz wobec roli, jaką odgrywają media w kulturze oraz życiu społecznym i politycznym.

 

Współczesny człowiek nie może już się obyć bez informacji, której kształt stwarza ogromne pole do badań środków masowego przekazu i siły ich oddziaływania w skali świata, państwa czy regionu. To znaczenie mediów stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia, które wymagają krytycznej refleksji. Istota zjawiska, jakim jest komunikowanie publiczne, wymaga więc nieustannych aktualizacji, które poszerzając wiedzę z zakresu komunikowania – rewidują – lub przynajmniej uzupełniają – dotychczasowe spojrzenie na media. Zapraszając Państwa na cykliczną konferencję Media-Biznes-Kultura, mamy nadzieję, że jak zwykle pokaże ona nie tylko rolę mediów we współczesnym świecie, ale wyznaczy typowe obszary dla poszukiwań medioznawczych.

Obszary tematyczne

Media a etyka słowa i grzeczność językowa 

Etyczność w mediach: jakość, odpowiedzialność, powinność. Różne oblicza oraz odsłony wartości i antywartości w mediach. Etyczny kontekst uwarunkowań procesów komunikacyjnych w dyskursie publicznym, w tym szczególnie szeroko pojęte zagadnienia lingwistyczne: etyka słowa i grzeczność językowa w sytuacjach publicznych, normy etyczne w reklamie i komunikacji rynkowej, moralność myślenia i jej konsekwencje w języku.

Media w społeczeństwie i kulturze

Przemiany w komunikacji międzyludzkiej, jej moralne i etyczne wyzwania oraz aspekty prawne. Poszanowanie wieloetniczności i wielokulturowości w przekazach emitowanych przez media. Miejsce, rola i transformacja dziennikarstwa w epoce przemian medialno-komunikacyjnych. Kompetencje etyczne użytkowników mediów w zakresie komunikacji publicznej. Komunikacyjna specyfika przekazów w kontekście relacji nadawczo-odbiorczych. Kontekst jako wyznacznik sytuacji komunikacyjnej.

Media a rynek

Nowe możliwości współpracy mediów i biznesu oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi z obszaru nowych mediów w zintegrowanej komunikacji rynkowej. Konkurencja intermedialna. Relacje między mediami a public relations. Wizerunek przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa w mediach. Media publiczne i prywatne – podział rynku czy podział wpływów? Rynki medialne. Media jako biznes. Strategie firm medialnych. Media jako kanały przekazu reklam.

Media w polityce

Strategiczna funkcja mediów w kształtowaniu opinii społecznej. Media w skali regionu i kraju a uwarunkowania polityczne, społeczne i cywilizacyjne. Oddziaływanie mediów na społeczeństwo i społeczna odpowiedzialność mediów. Media jako kreator rzeczywistości historycznej. Prawda i iluzja w wypowiedziach polityków i dziennikarzy. Rynek mediów w komunikowaniu politycznym. Funkcja medium w pozyskiwaniu odbiorcy przekazu. Zmiany na rynku mediów a polityka.


Edycja 2019

Aktualności

Nowa odsłona strony

Nowa odsłona strony

W oczekiwaniu na kolejną edycję konferencji zapraszamy do obejrzenia nowej odsłony naszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że będzie ona bardziej ...
Reportaż

Reportaż

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem przygotowanym przez Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG. ...
Rozmowa w Radio Mors

Rozmowa w Radio Mors

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy z uczestnikami panelu „Społeczna odpowiedzialność w komunikacji”. ...
Relacja i zdjęcia

Relacja i zdjęcia

Zapraszamy do zapoznania się z relacją autorstwa studentki Klary Mireckiej. W galerii pojawiły się także zdjęcia, oddające ciepłą, obfitującą w ...

Kontakt

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4

80-309 Gdańsk

e-mail: mbksekretariat@ug.edu.pl

Organizator

Patronat honorowy konferencji

Patronat honorowy paneli dyskusyjnych

Partnerzy

Patronat medialny