O konferencji

Tegoroczna edycja konferencji Media Biznes Kultura. Pomorze 2021 odbyła się 14-15 października 2021 r. online, z wielu względów wpisała się w czas przełomowy.  W tym roku obchodzimy dekadę badań nad mediami, które są pokłosiem powstania nowej dyscypliny naukowej. Nauki o komunikacji społecznej i mediach, choć konstytuujące się w badaniach interdyscyplinarnych znacznie dłużej niż od dziesięciolecia, dopiero teraz mają realne szanse rozwoju, którego dobitnym przykładem są organizowane przez akademickie ośrodki naukowe konferencje medioznawcze, webinaria czy spotkania służące wymianie refleksji, aktualizacji oraz poszerzeniu wiedzy z zakresu komunikowania w mediach. 

Obszary tematyczne

Media a rynek

„(R)ewolucja” mediów społecznościowych a procesy rynkowe. Media a popularyzacja wiedzy. Media publiczne i prywatne – uwarunkowania i perspektywy. CSR w działalności przedsiębiorstw. Public relations reklama w dobie pandemii. Mechanizmy tworzenia i zarządzania wizerunkiem organizacji i osób. Strategie komunikacyjne w kryzysie. Personalizacja w działaniach reklamowych – mechanizmy, narzędzia i sposoby komunikacji. Greenwashing, leanwashing – praktyki rynkowe a oczekiwania konsumentów. Marka niejedno ma imię – różne strategie i oblicza pojęcia.

Obraz jako medium kultury i komunikacji

Funkcjonowanie współczesnych mediów obrazowych w obszarze działań związanych z ich autorskim i medialnym wykorzystaniem. Nowatorskie formy komunikowania się, multifunkcyjność w przekazie medialnym. Metafora wizualna oraz multimodalna w wymiarze perswazyjnym i komunikacyjnym. Obraz jako obiekt antropologiczny, kulturowy, religijny. Kreacja z zakresu sztuki fotomedialnej, środki wyrazu w przekazie wizualnym.

Media a kultura i społeczeństwo

Zmiana sposobów komunikacji w mediach – nowe narzędzia i technologie. Negatywne zjawiska w mediach – fake news, infodemia, denializm, postprawda. Kultura w sieci. Współczesny kryzys komunikacyjny w organizacjach – medialny rezonans. Media jako narzędzie edukacji. Media/dziennikarstwo wobec współczesnych przemian społecznych. Pandemia a media. Przemiany polityczne a rola mediów i prasy (w tym: podziemnej). Media jako narzędzia polityki społecznej. Ideologizacja mediów. Media jako element reżimów autorytarnych i totalitarnych.

Język mediów – wczoraj i dziś

Obraz jako środek przekazu medialnego i reklamowego. Słowo a obraz: współdziałanie słowa i obrazu w prasie, telewizji, internecie i reklamie. Zmiana relacji między słowem a obrazem: od prasy tradycyjnej do Internetu. Multimodalność mediów a zmiana metod i narzędzi ich badania. Właściwe i niewłaściwe posługiwanie się słowem i obrazem w mediach: zagadnienia etyczne, perswazja i manipulacja.

Keynote speaker

prof. dr hab. Alicja Jaskiernia

„Nowa normalność” czy zmiana paradygmatu? Ekosystem mediów w procesie adaptacji do epoki Cyfry

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr habilitowany nauk społecznych, kierownik katedry Zagranicznych Systemów Medialnych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik sekcji Prawa Mediów i Polityki Medialnej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz członkini kapituły Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza PTKS. Autorka wielu prac naukowych, w tym pięciu monografii z zakresu problematyki systemów medialnych, europejskich standardów mediów oraz polityk medialnych.

Aktualności

Publikacje w czasopiśmie

Publikacje w czasopiśmie

Wybrane teksty zostaną opublikowane w czasopiśmie „Media Biznes Kultura”, które znalaz ...

Panel: Informować czy promować? Skuteczna komunikacja z perspektywy zawodowych komunikatorów

Podczas Konferencji zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym z udziałem ekspertów i praktyków.   ...

Panel: Społeczna odpowiedzialność w komunikacji

Podczas Konferencji zapraszamy do udziału w panel dyskusyjnym z udziałem ekspertów i praktyków: ...

Panele eksperckie

Tradycją Konferencji Media-Biznes-Kultura stały się panele dyskusyjne z udziałem praktyków. Co dwa ...

Kontakt

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4

80-309 Gdańsk

e-mail: mbksekretariat@ug.edu.pl

Organizator

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Patronat honorowy

Partnerzy

Patronat medialny