prof. dr hab. Tomasz Mielczarek

Przez trzy kadencje (w latach 1999 – 2005 i 2008 – 2012) dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; od 1995 roku kieruje Zakładem Medioznawstwa UJK; członek Komisji Prasoznawczej krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN. Autor ponad 200 publikacji, w tym 10 monografii. Najczęściej cytowane to: Między monopolem a pluralizmem. Zarys dziejów środków komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-1997 (Kielce 1998), Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL (Kielce 2003), Monopol – pluralizm – koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006 (Warszawa 2007), Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości (Kraków 2018). Ostatnio wydał Medioznawstwo polskie. Ludzie-instytucje-nauka (Kielce 2021). Wieloletni redaktor „Rocznika Bibliologiczno-Prasoznawczego” oraz „Rocznika Prasoznawczego”. Przewodniczył komisjom lub recenzował kilkadziesiąt wniosków profesorskich i habilitacyjnych; wielokrotnie opiniował wnioski o przyznanie uprawnień doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie nauki o mediach.